نقره ای

  • پوشش فوت به هر علت این پوشش ۳۵ برابر حق بیمه سالانه و ۳۰۰ برابر حق بیمه ماهانه است.
  • پوشش سرمایه فوت به علت حادثه ۴ برابر سرمایه فوت به ذینفعان پرداخت میشود. پوشش امراض خاص (سرطان ، سکته قلبی و سکته مغزی ، جراحی باز قلب ، پیونت اعضای اصلی بدن)
ثبت نام

طلایی

  • پوشش فوت به هر علت این پوشش ۳۵ برابر حق بیمه سالانه و ۳۰۰ برابر حق بیمه ماهانه است.
  • پوشش سرمایه فوت به علت حادثه ۴ برابر سرمایه فوت به ذینفعان پرداخت میشود. پوشش امراض خاص (سرطان ، سکته قلبی و سکته مغزی ، جراحی باز قلب ، پیونت اعضای اصلی بدن)
  • پوشش هزینه پزشکی : برای جبران هزینه بستری و پزشکی تا سقف ۴۰ ملیون تومان معافیت از پرداخت حق بیمه : درصورتی که در طول مدت داشتن بیمه به هر علتی از کار افتاده شود ، طبق این پوشش از پرداخت حق بیمه های باقی مانده معاف میشود.
ثبت نام

الماس

  • پوشش فوت به هر علت این پوشش ۳۵ برابر حق بیمه سالانه و ۳۰۰ برابر حق بیمه ماهانه است.
  • پوشش سرمایه فوت به علت حادثه ۴ برابر سرمایه فوت به ذینفعان پرداخت میشود. پوشش امراض خاص (سرطان ، سکته قلبی و سکته مغزی ، جراحی باز قلب ، پیونت اعضای اصلی بدن)
  • پوشش هزینه پزشکی : برای جبران هزینه بستری و پزشکی تا سقف ۴۰ ملیون تومان معافیت از پرداخت حق بیمه : درصورتی که در طول مدت داشتن بیمه به هر علتی از کار افتاده شود ، طبق این پوشش از پرداخت حق بیمه های باقی مانده معاف میشود.
  • پوشش آتش سوزی و زلزله منازل مسکونی : سقف پوشش آتش سوزی تا ۴۰۰ ملیون‌تومان و تا انتهای قرار داد تا ۸۰۰ ملیون تومان قابل افزایش است.
  • پوشش درمان تکمیلی :اگر اندوخته بیمه نامه به ۲ملیون تومان‌برسد و ۶ ماه از صدور بیمه نامه گذشته باشد فرد بیمه شده میتواند تا سقف ۱۰ میلیون تومان از هزینه های جراحی و تا سقف ۵ ملیون تومان از پوشش هزینه بستری خود استفاده کند.
ثبت نام